تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان

تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان
از, بهزيستي, بهزيستي از ديدگاه دين و روان, تحقیق, تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان, دانلود تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان, ديدگاه, دين, روان, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏بهزيستي‏ ‏از‏ ‏ديدگاه‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏روان‌شناسي‏ ‏چكيده‏نوشته‏ ‏حاضر،‏ ‏که‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏کتاب‏ ‏مقدمه‌اي‏ ‏بر‏ ‏روان‌شناسي‏ ‏مثبت‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏بررسي‏ ‏رابطه‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏معنويت‏ ‏با‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏مي‌پردازد‏. ‏معنويت‏ ‏به‏ ‏تمايل‏ ‏انسان‏ ‏براي‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معناي‏ ‏زندگي‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏تعالي‏ ‏نفس‏ ‏يا‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏چيزي‏ ‏بزرگترو‏ ‏عالي‌تر‏ ‏ازخود‏ ‏انسان،‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏. ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏كه‏ ‏دين‏ ‏به‏ ‏شكلي‏ ‏از‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معنوي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏آداب‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏رسمي‏ ‏و‏ ‏ويژه‏ ‏مرتبط‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏كانون‏ ‏اين‏ ‏بحث‏ ‏قرار‏ ‏مي‌گيرد‏. ‏البته،‏ ‏از‏ ‏منظر‏ ‏نويسنده،‏ ‏معنويت‏ ‏لزوماً‏ ‏به‏ ‏بافتي‏ ‏ديني‏ ‏وابسته‏ ‏نيست،‏ ‏اما‏ ‏ارتباط‏ ‏دينداري‏ ‏با‏ ‏سلامت‏ ‏رواني‏ ‏و‏ ‏جسمي‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏علل‏ ‏و‏ ‏عواملي‏ ‏مرتبط‏ ‏باشد‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏عوامل،‏ ‏خود‏ ‏نتيجه‏ ‏دينداري‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقاله‏ ‏حاضر‏ ‏پژوهش‌هاي‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏شش‏ ‏گروه‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏عوامل‏ ‏ارائه‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏مهم‌ترين‏ ‏آنها‏ ‏پديدايي‏ ‏احساس‏ ‏معني‏ ‏و‏ ‏هدف‏ ‏در‏ ‏زندگي‏ ‏توسط‏ ‏دين‌داري‏ ‏مي‌باشد،‏ ‏شايع‌ترين‏ ‏راه‌هاي‏ ‏رسيدن‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏بيشتر‏ ‏در‏ ‏زندگي‏ ‏بررسي‏ ‏و‏ ‏تجارب‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏معنوي‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏اين‏ ‏راه‌ها‏ ‏هستند‏.‏دين‏ ‏و‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏واژة‏ «‏معنويت‏»‏ ‏به‏ ‏تمايل‏ ‏انسان‏ ‏براي‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معناي‏ ‏زندگي‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏تعالي‏ ‏نفس‏2 ‏يا‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏چيزي‏ ‏فراتر‏ ‏از‏ ‏خودش‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏. ‏دين‏ ‏به‏ ‏شكلي‏ ‏از‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معنوي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏آداب‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏رسمي‏ ‏ديني‏ ‏مرتبط‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏حالي‏ ‏كه‏ ‏معنويت‏ ‏به‏ ‏چنين‏ ‏بافتي‏ ‏وابسته‏ ‏نيست‏.3 ‏از‏ ‏اين‌روي،‏ ‏واژة‏ «‏معنويت‏»‏ ‏بيشتر‏ ‏به‏ ‏جست‌وجو‏ ‏براي‏ ‏امر‏ ‏قدسي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏واژة‏ ‏دين،‏ ‏به‏ ‏جست‌وجويي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏پايه‌هاي‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏شكل‌هاي‏ ‏رسمي‏ (‏نهادي‏) ‏معنويت‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏.‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر،‏ ‏تعداد‏ ‏نسبتاً‏ ‏قابل‌توجهي‏ ‏از‏ ‏مطالعات‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏چگونگي‏ ‏تأثير‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏معنويت‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏سلامت‏ ‏جسمي‏ ‏و‏ ‏رواني‏ ‏بررسي‏ ‏كرده‌اند‏.4 ‏بيشتر‏ ‏اين‏ ‏مطالعات‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهند‏ ‏كه‏ ‏افراد‏ ‏دين‌دارتر‏ ‏و‏ ‏افرادي‏ ‏كه‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني‏ ‏بيشتري‏ ‏دارند،‏ ‏معمولاً‏ ‏از‏ ‏حيث‏ ‏رواني‏ ‏و‏ ‏جسمي‏ ‏سالم‌تر‏ ‏هستند‏. ‏نتايج‏ ‏بررسي‌ها‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهد‏ ‏كه‏ ‏مشاركت‏ ‏بيشتر‏ ‏در‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏معناداري‏ ‏با‏ ‏بهزيستي‏ ‏بيشتر‏ ‏و‏ ‏ميزان‏ ‏كمتر‏ ‏بزه‌كاري،‏ ‏مصرف‏ ‏الكل،‏ ‏سوءمصرف‏ ‏مواد‏ ‏و‏ ‏ديگر‏ ‏مشكلات‏ ‏اجتماعي‏ ‏مرتبط‏ ‏است‏.5 ‏به‏ ‏گفتة‏ ‏ديويد‏ ‏مايرز‏: «‏تحقيقات‏ ‏مكرر‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏مردم‏ ‏آمريكاي‏ ‏شمالي‏ ‏و‏ ‏اروپا‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهد‏ ‏كه‏ ‏مردم‏ ‏دين‌دار‏ ‏بيش‏ ‏از‏ ‏بي‌دين‌ها‏ ‏احساس‏ ‏شادي‏ ‏و‏ ‏رضايت‏ ‏از‏ ‏زندگي‏ ‏را‏ ‏گزارش‏ ‏مي‌كنند‏»‏.6 ‏جيمز‏ ‏پيكاك‏ ‏و‏ ‏مارگارت‏ ‏پولوما‏7 ‏دريافتند‏ ‏كه‏ ‏احساس‏ ‏نزديكي‏ ‏به‏ ‏خدا،‏ ‏بزرگترين‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏پيش‌بيني‌كنندة‏ ‏رضايت‏ ‏از‏ ‏زندگي‏ ‏در‏ ‏همة‏ ‏سنين‏ ‏است‏. ‏اما‏ ‏با‏ ‏اينكه‏ ‏همبستگي‏ ‏بين‏ ‏احساس‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏معنادار‏ ‏است،‏ ‏ميزان‏ ‏ارتباط‏ ‏معمولاً‏ ‏متوسط‏ ‏به‏ ‏پايين‏ ‏است‏.8 ‏افزون‏ ‏بر‏ ‏اين،‏ ‏مطالعات‏ ‏همواره‏ ‏ارتباطات‏ ‏معنادار‏ ‏را‏ ‏گزارش‏ ‏نمي‌كنند‏.9‏يافته‌هاي‏ ‏مغاير،‏ ‏ضرورتاً‏ ‏ارتباط‏ ‏ميان‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‏ ‏را‏ ‏نفي‏ ‏نمي‌كنند،‏ ‏بلكه‏ ‏موقعيت‌هايي‏ ‏را‏ ‏مشخص‏ ‏مي‌كنند‏ ‏كه‏ ‏ارتباط‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏قوي‌تر‏ ‏است‏. ‏براي‏ ‏مثال،‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏معمولاً‏ ‏در‏ ‏زنان‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏مردان‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏نژادي‏ ‏نيز‏ ‏معمولاً‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏امريكايي‌هاي‏ ‏افريقايي‌تبار‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏سفيدپوستان‏ ‏است‏. ‏همچنين،‏ ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏نيروي‏ ‏شفابخش‏ ‏دعا‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏امريكايي‌هاي‏ ‏افريقايي‌تبار‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏ساير‏ ‏گروه‌هاي‏ ‏نژادي‏ ‏است‏.10‏به‏ ‏نظر‏ ‏مي‌رسد‏ ‏سن‏ ‏نيز‏ ‏يك‏ ‏عامل‏ ‏موثر‏ ‏باشد‏. ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏بهزيستي‏ ‏معمولاً‏ ‏در‏ ‏افراد‏ ‏مسن‏ ‏قوي‌تر‏ ‏است‏.11 ‏موريس‏ ‏اوكون‏ ‏و‏ ‏ويليام‏ ‏استاك‏12 ‏دريافتند‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏سطح‏ ‏مطلوب‏ ‏سلامت‏ ‏جسماني،‏ ‏دو‏ ‏مورد‏ ‏از‏ ‏قوي‌ترين‏ ‏پيش‌بيني‌كننده‌هاي‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏افراد‏ ‏مسن‏ ‏هستند‏. ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏زندگي‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏مرگ‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏افراد‏ ‏مسن،‏ ‏با‏ ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏هيجان‌انگيزي‏ ‏زندگي‏ ‏كنوني‏ ‏همبستگي‏ ‏بالاتري‏ ‏دارد‏.13 ‏با‏ ‏نگاه‏ ‏به‏ ‏گسترة‏ ‏زندگي‏ ‏مردم،‏ ‏در‌مي‌يابيم‏ ‏كه‏ ‏انگيزه‌هاي‏ ‏متفاوتي‏ ‏براي‏ ‏شركت‏ ‏در‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏معنوي‏ ‏و‏ ‏ديني‏ ‏در‏ ‏مقاطع‏ ‏مختلف‏ ‏زندگي‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏مردم‏ ‏در‏ ‏نيمة‏ ‏نخست‏ ‏زندگي‏ ‏خود‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏دين‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏تكوين‏ ‏هويت‏ ‏و‏ ‏شكل‏ ‏دادن‏ ‏ارتباطات‏ ‏اجتماعي‏ ‏بخواهند؛‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏نيمة‏ ‏دوم،‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏دين‏ ‏براي‏ ‏كمك‏ ‏به‏ ‏بازسازي‏ ‏اولويت‌هاي‏ ‏زندگي‏ ‏و‏ ‏مواجهه‏ ‏با‏ ‏واقعيت‏ ‏مرگ‏ ‏باشد‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏فرا‏ ‏رسيدن‏ ‏است‏.14 ‏جالب‏ ‏اينكه‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏بهزيستي،‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏مردم‏ ‏ايالات‏ ‏متحده‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏اروپايي‌هاست‏.
 

 • پاورپوینت کیفیت خدمات

  ابعاد کیفیت خدماتانواع مدل های کیفیت خدماتتعریف عملیاتی کیفیت خدماتتعریف کیفیت خدماتکیفیت خدمات چیستکیفیت خدمات و رضایت مشتری pdfکیفیت خدماتpdfمقاله کیفیت خدمات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کیفیت خدمات دانلود پاورپوینت با موضوع کیفیت خدمات ،در قالب ppt و در…

 • تحقیق در مورد رنگرزی فرش

  تحقیق در مورد رنگرزی فرش تحقیق, تحقیق در مورد رنگرزی فرش, دانلود تحقیق در مورد رنگرزی فرش, رنگرزی, رنگرزی فرش, فرش, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رنگرزی فرش لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم)

  پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم) پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 20 آب در طبیعت…

 • تحقیق در مورد نقش دلار در تجارت بين الملل

  تحقیق در مورد نقش دلار در تجارت بين الملل الملل, بين, تجارت, تحقیق, تحقیق در مورد نقش دلار در تجارت بين الملل, دانلود تحقیق در مورد نقش دلار در تجارت بين الملل, در, دلار, مورد, نقش, نقش دلار در تجارت…

 • تحقیق در مورد قرارداد خودروي ال 90 8ص

  تحقیق در مورد قرارداد خودروي ال 90 8ص 8ص, 90, ال, تحقیق, تحقیق در مورد قرارداد خودروي ال 90 8ص, خودروي, دانلود تحقیق در مورد قرارداد خودروي ال 90 8ص, قرارداد, قرارداد خودروي ال 90 8ص, مورد رفتن به سایت…

 • روش اجرائي طرح تجاري

  (روشاجرايتجاريدانلود روش اجراي طرح تجاريروش اجراي طرح تجاريطرح رفتن به سایت اصلی روش اجرائي طرح تجاري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 33 اسلاید  قسمتی…

 • بازی جوانمردانه

  بازیبازی جوانمردانهجوانمردانهدانلود بازی جوانمردانه رفتن به سایت اصلی بازی جوانمردانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 16 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام…

 • مطالعه ی اختلالات تعدادی کروموزومی در 640 مورد مطالعه با استفاده از روش QF PCR

  دانلود مطالعه ی اختلالات تعدادی کروموزومی در 640 مورد مطالعه با استفاده از روش QF PCRمطامطالعه ی اختلالات تعدادی کروموزومی در 640 مورد مطالعه با استفاده از روش QF PCR رفتن به سایت اصلی مطالعه ی اختلالات تعدادی کروموزومی در…

 • تحقیق در مورد رابطه ورزش با بيماري ms

  تحقیق در مورد رابطه ورزش با بيماري ms ms, با, بيماري, تحقیق, تحقیق در مورد رابطه ورزش با بيماري ms, دانلود تحقیق در مورد رابطه ورزش با بيماري ms, رابطه, رابطه ورزش با بيماري ms, مورد, ورزش رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی سال سوم فصل دوم(روش تخمین ریشه) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی سال سوم فصل دوم(روش تخمین ریشه) (تحقیق دانش آموزی) پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی سال سوم فصل دوم(روش تخمین ریشه) (تحقیق دانش آموزی), تخمین, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی سال سوم راهنمایی, دوم(روش, ری, ریاضی, ریاضی…